İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Vekmar Elektrik Sistemleri Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi (“VEKMAR”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata (“KVKK”) uygun olarak Kişisel Verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Veri Sahibini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

VEKMAR olarak, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve aktarılması süreçlerinin KVKK’ya uygun olarak gerçekleştirilmesinin öneminin farkındayız. Bu nedenle VEKMAR olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi adına gerekli önlemleri almakta ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi tanımı ile VEKMAR’dır (“Mersis No 0924024153700018”).

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak, belirtilen veri ilgilisi kategorileri hakkında, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenmektedir;

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında bulunan iş ortaklarına, şirketimiz adına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, sigorta şirketlerine, sigorta aracılık şirketlerine, sözleşmelerin ifası kapsamında ilgili üçüncü kişilere, şirket vekil ve avukatlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortam vasıtasıyla, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya sitemiz, mobil uygulama gibi muhtelif yollarla, tarafınıza ait bilgilerle üçüncü kişilere ait sistemlerde yapılabilecek olan sorgulamalar ile toplanmakta ve Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında haklarınız açıkça belirtilmektedir. Bu kapsamda;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamdaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak TEPEÖREN MAH.İTOSB 8.CAD.N.7 TUZLA/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri adına başvuru talebinde bulunabilmesi için Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.